Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van de Doe Goed met Data toolbox.

Social Enterprise NL respecteert de privacy van haar gebruikers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan jou beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Social Enterprise NL, gevestigd te Keizersgracht 264, 1016 EV  Amsterdam, Kvk-nummer: 54772028.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Jouw persoonsgegevens worden verzameld door Social Enterprise NL. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen jouw persoonsgegevens niet zomaar. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je recht op inzage van en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens of beperking van de jou betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@social-enterprise.nl.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan jij wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres: info@social-enterprise.nl.
  2. Jouw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kun je je richten tot: Simone van Dijk, info@social-enterprise.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 12 januari 2021 tot nader order.